HVALA ZA VEČ KOT 16.000 ODDANIH PODPOR
#kajpami#študenti #dijaki


Na Študentski organizaciji Slovenije smo pripravili Predlog zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), ki ureja težave, s katerimi se vsakodnevno soočajo študenti (in dijaki) in odpravlja varčevalne ukrepe na področju mladih.

Predlog zakona je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru RS. Da bi zakonu dodali težo, okrepili prizadevanja po prepoznanju mladih in podprli ukrepe za izboljšanje njihovega socialnega položaja, prosimo za oddajo podpisa v podporo zakonu.

ODDAJ PODPORO


POGLAVITNE REŠITVE ZUPŠ

ZAKON ZA UREJANJE POLOŽAJA ŠTUDENTOV

V začetku meseca maja smo Predsedniku Državnega zbora RS predali Pobudo za vložitev Predloga zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), ki ureja težave, s katerimi se vsakodnevno soočajo študenti (in dijaki), odpravlja varčevalne ukrepe na področju mladih, olajšuje njihov socialni položaj in odpravlja nekatere sistemske napake.

Hkrati smo želeli opozoriti na potrebe študentov, ki kljub nenehnim obljubam in praznim besedam politikov, ostajajo zapostavljene. V Sloveniji imamo visoko rast BDP, številni varčevalni ukrepi se sproščajo, ponovno pa se pozablja na mlade.

Zakon smo želeli vložiti na najmanj političen način, kot ljudsko iniciativo, z zbiranjem vsaj 5000 podpisov, s tem pa tudi jasno pokazati, da smo tukaj in jih javno sprašujemo: “Kaj pa mi?”

Ker smo morali predlog še popraviti in dopolniti, se je postopek zavlekel in bi lahko zaradi parlamentarnih počitnic z zbiranjem podpisov pričeli šele jeseni. Da ne bi v izgubljali časa, smo se s Predsednikom DZ dr. Milanom Brglezom našli rešitev in se dogovorili, da predlog ZUPŠ formalno vloži on, kot prvi med enakimi. Ker pa se je z vložitvijo zakona s strani Predsednika DZ izgubil smisel zbiranja podpisov za vložitev zakona na upravnih enotah, smo pričeli z zbiranjem podpisov podpore. S tem želimo dati predlogu zakona dodatno težo, okrepiti skupna prizadevanja po prepoznanju mladih in poslati sporočilo, da gre za konkretne zahteve in potrebe mladih, ki pa ne smejo biti podvržene političnemu prestižu in tekmovanju med političnimi strankami.

Ob zbiranju podpisov si bomo prizadevali vsebino ZUPŠ predstaviti čim širšemu krogu javnosti, zbrane podpise pa bomo izročili tudi poslancem, ki bodo na koncu tudi nosili politično odgovornost za uzakonitev sprememb, ki bi mladim olajšale njihov socialni položaj.

DOHODNINA

Cilj spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je vrniti višino posebne osebne olajšave (t. i. študentske olajšave), do katere so upravičeni dijaki in študenti ob opravljanju študentskega dela, na raven izpred spremembe zakona leta 2012. To pomeni dvig študentske olajšave iz zdajšnjih 2.477,03 eura na 3.302,70 eura. Namen ukrepa je – z davčno razbremenitvijo – dijakom in študentom dvigniti zaslužek, ki jim bo olajšal socialni položaj. Študenti so v veliki meri odvisni od lastnih sredstev, v povprečju jim prihodek iz lastnega dela predstavlja več kot tretjino vseh prihodkov. Velik del študentov je zaradi deprivilegiranega položaja prisiljen delati, da sploh lahko študira, med njimi pa so tudi taki, ki s svojim prihodkom finančno pomagajo tudi matični družini.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Trenutno so mladi obvezno zdravstveno zavarovani (kot družinski člani) zgolj do 26. leta. Po tem se morajo zavarovati kot samoplačniki (ob obveznem tudi za dopolnilno zavarovanje), kar znaša pribl. 600 eurov letno. Ureditev je za mlade diskriminatorna glede na visokošolski program (npr. enoviti magistrski programi, ki trajajo dlje), glede na osebne okoliščine (socialne razmere, bolezni, starševstvo itd.) in starost ob začetku študija (ne sledi konceptu vseživljenjskega učenja). Cilj spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) je mladim zagotoviti obvezno zdravstveno zavarovanja po starših za celoten čas trajanja izobraževanja; torej da se pravica do zavarovanja veže na status dijaka/študenta (in ne na starost 26 let). Opredelili pa smo tudi dodatne pogoje, ki preprečujejo možnost zlorab.

SUBVENCIONIRANA ŠTUDENTSKA PREHRANA (študentski boni)

Cilj predlagane spremembe Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) je omogočiti študentom koriščenje subvencioniranega obroka do 22. ure ter v poletnih mesecih. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je namreč leta 2012 omejil koriščenje subvencij za študentsko prehrano do 20. ure in med 15. julijem in 15. avgustom. Hkrati predlagamo dvig višine subvencije iz 2,63 eura na 2,78 eura, saj se subvencija zaradi varčevanja že pet let ni usklajevala z življenjskimi stroški.

Študijske obveznosti se na nekaterih študijskih programih izvajajo do 21. ure, dnevni ritem študentov pa pogosto zahteva večerno/nočno delo. Predlagana ureditev bi študentom olajšala usklajevanje študijskih, delovnih in prostočasnih aktivnosti ter znižala ceno študentskih obrokov.

ŠTIPENDIJE ZA TUJCE

Cilj spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) je omogočiti prejemanje državne štipendije tudi drugim državljanom, ki bivajo v Sloveniji in ne samo državljanom RS. Gre za uskladitev ureditve z evropsko zakonodajo in z ureditvijo, ki po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1) velja za ostale štipendije.

DODATEK ZA BIVANJE

Drugi cilj predlogov na področju štipendiranja je, preko sprememb Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), omogočiti študentom, ki med študijskim letom izpolnijo pogoje za pridobitev dodatka za bivanje (k štipendiji), prejemanje slednjega. Trenutna ureditev je nepravična, saj med letom ni mogoče pričeti prejemati dodatka za bivanje (če do njega štipendist ni bil upravičen že ob sklenitvi štipendijskega razmerja), med tem, ko je izguba dodatka možna kadarkoli. Osnovni namen je torej pravičnejša ureditev štipendij oz. dodatkov k štipendijam.

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI IN POSEBNIM STATUSOM

S spremembami Zakona o visokem šolstvu (ZViS) urejamo problematiko študentov s posebnimi potrebami (invalidi, trajno bolni in druge skupine) in posebnim statusom (športniki, umetniki, starši), ki za lažje usklajevanje študijskih obveznosti potrebujejo posebno obravnavo in prilagojen študijski proces. Trenutno namreč njihov položaj, kljub večletnim prizadevanjem ŠOS in drugih nevladnih organizacij, ni zakonsko urejen. To pomeni, da niso deležni posebne pozornosti ali prilagoditev, njihov položaj pa rešujejo posamezni visokošolski zavodi, brez ustrezne strokovne podpore in po lastni presoji. Cilji sprememb ZViS je torej prepoznati te skupine študentov in ministrstvu naložiti pripravo posebnega pravilnika, s katerim se uredijo definicije, način pridobitve statusa ter pravice, ki izhajajo iz njega.

STATUS PO ZAKLJUČKU ŠTUDIJA NA 2. STOPNJI

Cilj drugega dela sprememb ZViS je podaljšanje trajanja statusa študenta po diplomiranju na drugi bolonjski stopnji do izteka študijskega leta. Enaka ureditev že velja na prvi stopnji študija. Študentom oz. diplomantom omogoča lažjo organizacijo študijskih obveznosti, vključno z zagovorom zaključnega dela, po zaključku študija pa vmesno premostitveno obdobje do vključitve na trg dela oz. do morebitnega nadaljevanja študija na doktorski stopnji.

KORISTNE POVEZAVE


Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je stanovska organizacija vseh slovenskih študentov in se kot taka zavzema za uresničevanje interesov več kot 100.000 študentov slovenskih fakultet, akademij, visokih in višjih strokovnih šol ter visokošolskih zavodov v tujini.

SPLOŠNI PODATKI ŠOS
Študentska organizacija Slovenije
Dunajska 51
1000 Ljubljana

info@studentska-org.si
kajpami@studentska-org.si

www.studentska.org

@studentskaorgsi

Kontakt za medije:
pr@studentska-org.si
GSM: 031 338 920